Умови вступу

15 квітня 2014 - Администратор

Положення

Про членство та членські внески

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Метою цього Положення є врегулювання відносин між керівництвом громадської  організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» та її членами, визначення умов вступу до  громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття», впорядкування внесення вступних і щомісячних членських внесків і  їх використання; Положення розроблене відповідно до п.7.3.5 Статуту громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» (далі – Лікарняна каса)

1.2.Членство в Лікарняній касі є індивідуальним. Лікарняна каса діє на засадах добровільності її членів, солідарності, самоврядності, законності, прозорості та відкритості. Членство в Лікарняній касі може бути і колективним, проте виключно у випадку підписання угод про колективне членство з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності. В такому разі,  членом Лікарняної каси є не юридична особа самостійно, а колектив даної юридичної особи, а сплата членських внесків здійснюється юридичною особою за своїх працівників на підставі угоди про колективне членство, шляхом перерахунку коштів на рахунок Лікарняної каси із заробітної плати працівників юридичної особи.

1.3.Членами Лікарняної каси можуть бути фізичні особи, які досягли 18-річного віку, які визнають цей Статут, підтримують мету та завдання діяльності Лікарняної каси.

1.4.Прийом в члени Лікарняної каси здійснюється на засіданні Правління на підставі особистої заяви особи, що бажає вступити в Лікарняну касу. Зразок заяви затверджується Правлінням.

1.5.Для виходу із членів Лікарняної каси особа подає заяву, яка задовольняється на засіданні Правління Лікарняної каси.

1.6. Особи віком до 18 років користуються правом членства в Лікарняній касі за умови внесення одним із батьків внесків  в порядку, передбаченому п.4.4 цього Положення.

1.7.У випадку укладення угоди про  колективне членство між Лікарняною касою та підприємством, установою, організацією не залежно від форми власності (далі – юридична особа), юридична особа подає рішення правомочного статутного органу, список колективу та фінансовий документ, що підтверджує сплату вступного та членських внесків за своїх працівників.

 

2. ПРАВА ЧЛЕНІВ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ

 

2.1. Члени Лікарняної каси мають право:

·  обирати і бути обраними до керівних органів Лікарняної каси;

·  отримувати інформацію про діяльність Лікарняної каси;

·  отримувати якісну та швидку медичну допомогу, медичне обслуговування  та медикаментозне забезпечення за рахунок коштів Лікарняної каси у розмірах, встановлених Цільовою програмою;

·  вносити пропозиції до керівних органів Лікарняної каси;

·  брати участь в усіх заходах, що проводяться Лікарняною касою;

·  виходити зі складу Лікарняної каси в будь-який час за письмовою заявою, поданою до Правління Лікарняної каси.

2.2.Члени ЛК можуть мати iншi права, передбачені чинним законодавством, в тому числі право на звернення до відповідних органів у випадку невиконання Лікарняною касою вимог Статуту та норм чинного законодавства.

2.3.Громадяни набувають права членів Лікарняної каси на 61 день з моменту вступу до Лікарняної каси після внесення ними вступного та трьох щомісячних членських внесків наперед. Моментом вступу до Лікарняної каси  вважається дата внесення коштів через касу Лікарняної каси чи надходження коштів на розрахунковий рахунок Лікарняної каси.

2.4.На 61 день та після сплати вступного та трьох щомісячних членських внесків наперед, особа отримує членський квиток – персоніфіковану картку члена Лікарняної каси, яка надає право на отримання допомоги на лікування за рахунок Лікарняної каси.

2.5.Право на отримання допомоги на лікування за рахунок Лікарняної каси виникає з моменту отримання членського квитка при своєчасній сплаті членських внесків.

2.6.Член Лікарняної каси має право вносити членські внески щомісяця, щоквартально, раз у півроку та в іншій формі за умови внесення всієї суми членських внесків за відповідно обраний  період наперед. У такому випадку член Лікарняної каси зобовязаний надати квитанцію про оплату для підтвердження здійснення такого платежу.

 

3. ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ

 

3.1.Члени Лікарняної каси зобовязані:

·  дотримуватися вимог Статуту Лікарняної каси;

·  виконувати рішення статутних органів управління Лікарняної каси;

·  брати участь у досягненні мети і завдань Лікарняної каси;

·  своєчасно і в повному обсязі сплачувати вступні та членські внески;

·  сприяти розвитку та діяльності Лікарняної каси;

·   не допускати дій, які можуть нанести моральний і (чи) матеріальний збиток Лікарняній касі, його засновникам та членам;

·  виконувати рекомендації лікарів та експертів.

3.2.Члена Лікарняної каси може бути виключено з членства згідно з рішення Правління у випадку:

·  невиконання рішень органів управління;

·  порушення положень Статуту;

·  здійснення діяльності, що суперечить меті та завданням Лікарняної каси;

·  несплати членських внесків протягом більше, ніж 3 місяці;

·  зміни постійного місця проживання.

3.3.У разі припинення членства в Лікарняній касі сплачені членські внески поверненню не підлягають.

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗМІРИ ВСТУПНОГО ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

 

4.1.Члени Лікарняної каси сплачують вступний та членські внески.

4.2.Особи, які виявили бажання бути членом Лікарняної каси, вносять вступний внесок  у розмiрi 10 (десять) гривень.

4.3.Члени Лікарняної каси вносять щомісячні членські внески у розмірі 50 (пятдесят) гривень.

4.3.1.Щомісячний членський внесок – фіксована  сума, яка розраховується відповідно до розміру мінімальної заробітної плати у відсотковому співвідношенні та не може перевищувати 5% від мінімальної заробітної плати. У разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, перерахунок розміру членського внеску здійснюється за рішенням Правління з обов’язковим погодженням з Наглядовою радою.

4.4.Один із батьків, який є членом Лікарняної каси, і має дітей віком до 18 років, може додатково вносити членський внесок у розмiр35 тридцять п’ять) гривень за кожну дитину. Розмір внеску за дитину та в інших випадках додаткових гарантій затверджується Правлінням з урахуванням, що такий внесок повинен бути меншим за дорослий внесок.

4.4.1.Новонароджені набувають членства в Лікарняній касі за умови сплати за них одним із батьків трьохмісячного розміру членських внесків, встановленого п.4.4. цього Положення (105 грн.), у термін до 30 календарних днів із дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, через 3 календарні місяці з моменту сплати. Правління може передбачати інші процедури набуття членства новонародженими шляхом прийняття відповідних Положень.

4.4.2.Діти, які користувалися правом членства в Лікарняній касі  згідно з пунктом 1.6. цього Положення, після досягнення повноліття (18 років) мають право на продовження членства в Лікарняній касі за умови внесення щомісячних членських внесків (згідно з пунктами 4.3. цього Положення) протягом 90 календарних днів із дня досягнення повноліття. В іншому випадку членство наступає на загальних підставах, згідно з пунктом 2.3. цього Положення.

4.5.У разі призову на строкову службу до Збройних Сил України, виїзду за кордон на термін більше трьох місяців член Лікарняної каси має право (за заявою) призупинити внесення членських внесків. В такому випадку Лікарняна каса  не забезпечує медикаментами та діагностичними обстеженнями таку особу до сплати нею трьох місячного членського внеску.

4.6.Внесення членських внесків членами Лікарняної каси  здійснюється у відділенні Приватбанку, Ощадбанку, Авальбанку, через відділення Укрпошти або в інших банках самостійно або шляхом утримання із заробітної плати бухгалтерією підприємства, установи, організації, в якій працює член Лікарняної каси, в разі укладення з ними договорів про співпрацю, або безпосередньо через касу Лікарняної каси. У випадку відкриття Лікарняною касою  рахунків в інших банках, Лікарняна каса повідомляє про нові можливості сплати членських внесків членів Лікарняної каси.

4.7.У випадку колективного членства, сплата членських внесків здійснюється юридичною особою за своїх працівників на підставі угоди про колективне членство, шляхом перерахунку коштів на рахунок Лікарняної каси із заробітної плати працівників юридичної особи.

4.8.Юридичні особи можуть повністю або частково вносити  членські внески за своїх працівників у випадку їх членства в Лікарняній касі в разі укладення з цими юридичними особами  угод про колективне членство.

4.9.При невнесенні членом Лікарняної каси членських внесків протягом трьох місяців підряд без поважних причин Правління автоматично виключає його з Лікарняної каси.

4.9.Повторний вступ до Лікаряної каси осіб, якi були виключені, не передбачений. Відновлення в Лікарняній касі проводиться згідно з «Положенням про відновлення громадян у громадській організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» за рішенням Правління.

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1.Внесені вступні та щомісячні членські внески при виході чи виключенні з Лікарняної каси не повертаються.

5.2.Кошти та майно Лікарняної каси не розподіляються між її членами, а використовуються лише для виконання статутних завдань.

5.3.У випадку припинення діяльності Лікарняної каси відповідно до Розділу 13 Статуту Лікарняної каси, частина майна, у тому числі і грошових нагромаджень на рахунках Лікарняної каси у банківських установах, які залишаються після розрахунків з робітниками і службовцями, що працюють в Лікарняній касі за трудовим договором чи іншими угодами, розподіляються за рішенням Загальних зборів Лікарняної каси і спрямовуються на виконання статутної мети та завдань чи у відповідних випадках скеровуються в дохід держави.

5.4.Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження Правлінням.

5.5.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління Лікарняної каси.

 

Положення про сімейне членство 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Членство в Лікарняній касі є індивідуальним. Лікарняна каса діє на засадах добровільності її членів, солідарності, самоврядності, законності, прозорості та відкритості.

1.2.Членами Лікарняної каси можуть бути фізичні особи, які досягли 18-річного віку, які визнають цей Статут, підтримують мету та завдання діяльності Лікарняної каси.

1.3.Прийом в члени Лікарняної каси здійснюється на засіданні Правління на підставі особистої заяви особи, що бажає вступити в Лікарняну касу. Зразок заяви затверджується Правлінням.

1.4.Для виходу із членів Лікарняної каси особа подає заяву, яка задовольняється на засіданні Правління Лікарняної каси.

1.5.Один із батьків, який є членом Лікарняної каси, і має дітей віком до 18 років, може додатково вносити членський внесок у розмiр35 (тридцять п’ять) гривень за кожну дитину.

1.6.Прийом, виключення, порядок перебування осіб в Лікарняній касі визначається Положенням «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» та цим Положенням.

 

 

 

2.ПОРЯДОК ЧЛЕНСТВА ДІТЕЙ

 

2.1.Особи до досягнення 18-річного віку згідно даного Положення вважаються дітьми.

2.2.Діти можуть бути членами Лікарняної каси за умови членства хоча б одного з батьків (осіб, що їх заміняють).

2.3.Прийом дітей в члени Лікарняної каси здійснюється на засіданні Правління на підставі відповідної заяви батьків (осіб, що їх заміняють).

2.4.Особа вправі подати заяву про членство дитини одночасно з поданням особистої заяви про прийом в члени або в будь-який момент на протязі всього свого членства в Лікарняній касі.

2.5.Платником за дитину в такому випадку являється один з батьків (осіб, що їх заміняють). Сплата здійснюється одночасно із сплатою членського внеску за себе.

2.6.Особа, яка бажає зареєструвати в Лікарняній касі дитину, разом із відповідною заявою подає до Лікарняної каси копію свідоцтва про народження дитини, паспорт (за наявності), ідентифікаційний код дитини (за наявності) та її фотокартку, а також свій паспорт (членський квиток, якщо така заява подається після вступу такої особи до Лікарняної каси).

2.7. Новонароджені набувають членства в Лікарняній касі за умови сплати за них одним із батьків трьохмісячного розміру членських внесків, встановленого п.1.5. цього Положення (105 грн.), та вступного внеску (10 грн.) у термін до 30 календарних днів із дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, передбачених п.п.2.3. – 2.6. даного Положення та через 3 календарні місяці з моменту сплати.

2.8.Діти, які користувалися правом членства в Лікарняній касі, після досягнення повноліття (18 років) мають право на продовження членства в Лікарняній касі за умови внесення щомісячних членських внесків (згідно з пунктами 4.3. Положення «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття»)  протягом 90 календарних днів із дня досягнення повноліття. В іншому випадку членство наступає на загальних підставах, згідно з пунктом 2.3. Положення «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ

 

 

 

3.1.Додатковими гарантіями членства в Лікарняній касі користуються багатодітні сім’ї, сім’ї, діти в яких являються студентами.

3.2.Увипадку, коли сім’я являється багатодітною, за умови вступу батьків (одного із батьків) та двох дітей, третя дитина (та всі наступні діти) за відповідною заявою батьків (одного із батьків) реєструється в Лікарняній касі безкоштовно.

3.2.1.У випадку, коли хоча б одна дитина із такої сімї досягає 18-ліття, а неповнолітніми залишаються інших двоє, то на дитину, яка користувалася додатковою гарантією (була членом безкоштовно) поширюються норми п.п.1.5., 2.4.,2.5., 2.6. цього Положення. А на дитину, що досягла 18-ліття – п. 2.8. цього Положення.

3.2.2.Якщо після досягнення однією дитиною 18-ліття в сім’ї залишається троє і більше неповнолітніх дітей, додаткові гарантії у вигляді безкоштовного членства зберігаються для третьої дитини і наступних дітей.

3.2.3.Для оформлення додаткових гарантій у вигляді безкоштовного членства за умови членства в Лікарняній касі батьків (одного із батьків) та двох дітей для багатодітної сім’ї подається крім документів, зазначених в п.2.6. цього Положення також посвідчення багатодітної сім’ї.

3.3.Для сім’ї, яка має дітей-студентів до 18 років, за умови вступу одного з батьків (осіб, що їх заміняють) або без такого, але з обов’язковим погодженням з батьками (особами, що їх заміняють) та наданням гарантій сплат членських внесків, гарантується розмір членського внеску на таку дитину-студента – 35 грн.

3.3.1.Для оформлення членства в порядку п.3.3. цього Положення, у випадку вступу до Лікарняної каси крім дитини-студента також і батьків (одного із батьків, осіб, що їх зміняють)  до Лікарняної каси подається відповідна заява про членство, копія паспорту, копія студентського квитка, довідка з місця навчання. Перелік документів, для батьків (осіб, що їх заміняють), передбачений Положенням «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття».

3.3.2.У випадку, коли батьки (особи, що їх заміняють) не вступають до Лікарняної каси разом із дитиною-студентом, до заяви про вступ дитини-студента та документів, передбачених п.3.3.1. цього Положення, ними подається письмова згода на членство дитини-студента в Лікарняній касі та письмова гарантія на сплату членських внесків.

3.4.Для сімї, яка має дітей-студентів старше 18 років, але до 23 років, без додаткового вступу батьків (осіб, що їх заміняють) гарантується розмір членського внеску на таку дитину-студентка – 35 грн.

3.4.1.Для оформлення членства в порядку п.3.4. цього Положення, дитина-студент самостійно подає заяву на членство в Лікарняній касі, копію паспорту та ідентифікаційного коду, довідку з місця навчання та копію студентського квитка.

3.4.2.Батьки (особи, що їх заміняють), додатково подають письмову гарантію сплати членських внесків.

3.5.Після закінчення навчання або після втрати статусу студента (виключення, академічна відпустка тощо) така особа має право подати заяву про членство в Лікарняній касі на загальних підставах, відповідно до Положення «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» на протязі 30 календарних днів після настання такого випадку. В іншому випадку, членство в Лікарняній касі припиняється автоматично.

3.5.1.У випадку не повідомлення такою особою інформації про втрату статусу студента, вона зобовязана компенсувати витрати Лікарняної каси на її лікування, за виключенням сум членських внесків, внесених такою особою за період з втрати статусу студента до виявлення цього випадку.

3.6.При виході чи виключенні батьків (осіб, що їх заміняють) з Лікарняної каси згідно Положення «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття»:

- дитина, яка не працює, автоматично виключається з членів Лікарняної каси,

- після 16 років –  працюючі діти   – можуть продовжувати самостійно сплачувати членські внески, за умови письмового дозволу батьків.

 

 

 

4.СПАДЩИНА ЧЛЕНСТВА В ЛІКАРНЯНІЙ КАСІ

 

4.1.У випадку смерті члена Лікарняної каси близький член сімї має право оформити спадщину членства в Лікарняній касі.

4.2.Близький член сімї подає до Лікарняної каси:

4.2.1.Членський квиток особи, що померла.

4.2.2.Свідоцтво про смерть.

4.2.3.Свій паспорт та ідентифікаційний код.

4.2.4.Документ, що засвідчує родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, копію паспорту, де вписані діти тощо).

4.2.5.Заяву встановленого зразка.

4.3.Після перевірки даних, наданих такою особою, їй оформляється членство в Лікарняній касі.

4.3.1.За такою особою зберігається увесь період перебування та попередня сплата членських квитків.

4.3.2.Такій особі присвоюється новий порядковий номер членського квитка. Членство наступає через 30 календарних днів з моменту подачі всіх необхідних документів, передбачених п. п. 4.2.1. – 4.2.5. цього Положення.

 

 

 

5.ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ «СІМЕЙНЕ ЧЛЕНСТВО»

 

 

 

5.1.На період з 01.02.2016 року до 31.12.2016 року діє програма лояльності «Сімейне членство» (далі – Програма).

5.2.За умови програми при реєстрації обох батьків (осіб, що їх заміняють), та дітей (не залежно від кількості) членський внесок складає 120 (сто двадцять) грн. на всю сім’ю щомісяця.

5.3.Для реєстрації подаються наступні документи: паспорт та ідентифікаційний  код батьків (осіб, що їх заміняють), свідоцтво про одруження та свідоцтво про народження дітей (паспорт при наявності).

5.4.У випадку розлучення батьків (осіб, що їх заміняють), але бажанні продовжити сімейне членство до Лікарняної каси подається свідоцтво про розлучення та гарантійне підтвердження продовження сплати за умовами Програми.

5.4.1.У випадку розлучення батьків (осіб, що їх заміняють) та небажанні одного із батьків (осіб, що їх заміняють) продовжувати сімейне членство, така сім’я автоматично переводиться на систему оплати членських внесків на загальних підставах або згідно правил, передбачених додатковими гарантіями для багатодітних сімей, згідно п.3.2. даного Положення.

5.4.2.У випадку смерті одного із батьків (осіб, що їх заміняють) така сім’я автоматично переводиться на систему оплати членських внесків на загальних підставах або згідно правил, передбачених додатковими гарантіями для багатодітних сімей, згідно п.3.2. даного Положення.

5.5.Для перереєстрації вже діючих членів Лікарняної каси за умовами Програми, до Лікарняної каси подається відповідна заява про переоформлення сплати внесків за умовами Програми.

5.6.Рішення про продовження чи припинення Програми приймається Правлінням за поданням виконавчого директора.

5.6.1.У випадку продовження чи припинення Програми, Правління вносить зміни до даного Положення, зо стосується терміну дії Програми.

 

 

 

 

 

6.ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

6.1.Дане Положення вступає в силу з моменту підписання.

6.2.Зміни до Положення приймаються на засіданні та вступають в силу шляхом затвердження Положення в новій редакції.

6.3.Дане Положення не має зворотної сили в часі. Всі особи, які зареєстрували в Лікарняній касі до набрання даним Положенням сили на загальних підставах, залишаються членами Лікарняної каси на тих підставах, на яких вони були зареєстровані в Лікарняній касі. Особи, які реєструються в Лікарняній касі після набрання цим Положенням сили, користуються положеннями, які зазначенні в цьому Положенні.

 

 

 

 

 

 

 

 

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET