Статут

16 квітня 2014 - Администратор

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Громадська організація «Лікарняна каса «Прикарпаття» (далі – Лікарняна каса) є громадським об’єднанням фізичних осіб, що створена з метою спільної реалізації громадянами, які поділяють цілі і завдання даного об’єднання,  своїх прав на основі єдності інтересів, добровільності для виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Громадська організація «Лікарняна каса «Прикарпаття» є громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи, непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.3.Діяльність Лікарняної каси здійснюється за принципами:

·         розвитку соціальних ініціатив;

·         самоврядності;

·         гласності;

·         добровільності членства і участі в її справах;

·         солідарності, спільності інтересів та рівності прав її членів;

·         прозорості;

·         відкритості та публічності;

·         вільного вибору території діяльності;

·         співробітництва з державними, громадськими, політичними, науковими установами, релігійними організаціями, рухами, фондами, творчими спілками, комерційними підприємствами в межах, обумовлених цим Статутом;

·    відокремленого майна і самоуправління, несе відповідальність за результати своєї діяльності, за виконання взятих на себе зобовязань перед членами і партнерами за укладеними договорами.

1.4.У своїй діяльності Лікарняна каса керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами України та своїм Статутом.

1.5.Лікарняна каса є юридичною особою з дня державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп та інші реквізити зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються та реєструються відповідно до законодавства та цього Статуту.

1.6.Організація вправі самостійно брати участь у всіх цивільних, політичних, економічних, культурних, публічних та інших суспільних відносинах у відповідності до актів законодавства України, виступаючи суб’єктом таких відносин із усіма правами,  наданими законодавством.

1.7.Втручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,  органів місцевого самоврядування у діяльність Лікарняної каси не допускається, так як не допускається втручання Лікарняної каси в діяльність органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших об’єднань.

1.8.Лікарняна каса не несе відповідальності за зобовязаннями її членів. Члени Лікарняної каси не мають права на частку майна Лікарняної каси та не  несуть відповідальності за  її зобовязаннями.

1.9.Повне найменування – Громадська організація «Лікарняна каса «Прикарпаття».

1.10.Скорочене найменування – ГО ЛК «Прикарпаття».

1.11.Найменування англійською мовою – Public organization  «Hospital insurance «Prykarpattja».

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ

 

2.1.Предметом діяльності Лікарняної каси є діяльність, спрямована на надання допомоги її членам. У окремих випадках, за клопотанням відповідних органів або організацій, Правління Лікарняної каси  може прийняти рішення про поширення своєї діяльності  на інші категорії громадян або організацій.

2.2.Головною метою Лікарняної каси є об’єднання зусиль громадськості, юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів, спрямованих на покращення медичного забезпечення членів Лікарняної каси у випадку їх захворювання шляхом медикаментозного, діагностичного, консультативного обслуговування в стаціонарі, в умовах денного стаціонару, стаціонару вдома, в амбулаторних умовах, як в межах, так і поза межами лікувального закладу Івано-Франківської області; а також сприяння розвитку охорони здоров’я в області, вдосконалення медичної допомоги населенню, втілення нових форм діагностики та лікування.

2.3.Для втілення зазначеної мети Лікарняна каса ставить перед собою наступні завдання:

·        взаємодія на договірних засадах з лікувальними, лікувально-профілактичними закладами та іншими лікарняними касами та громадськими організаціями з метою сприяння розвитку охорони здоровя;

·        допомога медичним закладам в забезпеченні ліками, спеціальним обладнанням, медичною технікою та інструментарієм;

·        придбання медичного обладнання та витратних матеріалів, необхідних для обслуговування членів Лікарняної каси закладами охорони здоровя;

·        здійснення власних цільових програм, спрямованих на реалізацію мети та завдань Лікарняної каси, їх розробка, поліпшення і вдосконалення;

·        сприяння розвитку охорони здоровя;

·        сприяння покращенню захисту материнства та дитинства, захисту малозабезпечених верств населення (інвалідів, осіб похилого віку);

·        сприяння проведенню медичних конференцій, симпозіумів, семінарів;

·        надання різнобічної допомоги малозабезпеченим особам;

·        сприяння організації розробок по створенню нових методів лікування;

·        пропаганда здорового способу життя;

·        сприяння розвитку всебічних звязків між медичними закладами;

·        інформаційна робота із залучення юридичних і фізичних осіб, у тому числі й іноземних, для фінансового забезпечення діяльності Лікарняної каси;

·        поширення  інформації про свою діяльність;

·        створенння та підтримка сайту Лікарняної каси в мережі Internet;

·        проведення культурно-просвітницьких заходів,  участь в аналогічних заходах, які організовані іншими організаціями;

·        сприяння практичному здійсненню міжнародних, загальнодержавних, регіональних і місцевих програм, які направлені на поліпшення соціально-економічного становища членів Лікарняної каси;

·        сприяння розвитку охорони здоровя, масовій фізичній культурі, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими;

·        сприяння в проведенні медичних оглядів і диспансерного нагляду за членами Лікарняної каси;

·        забезпечення проведення  лікування і реабілітації членів Лікарняної каси;

·        організація медикаментозного забезпечення, а також забезпечення мяким інвентарем в умовах поліклініки та стаціонару, та харчуванням хворих членів Лікарняної каси в умовах стаціонару;

·        інша діяльність в рамках Статуту, спрямована на досягнення цілей та завдань Лікарняної каси.

 

3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ

 

3.1.Діяльність Лікарняної каси здійснюється в наступних напрямках :

·        одноразової фінансової, медикаментозної, матеріальної та іншої допомоги;

·        систематичної фінансової, медикаментозної,  матеріальної та іншої допомоги;

·        розробка конкретних цільових програм;

·        допомога на основі договорів (контрактів) про спільну діяльність;

·        дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) користування обєктами власності;

·        дозволу на використання своєї емблеми, назви, символів;

·        надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

·        прийняття на себе витрат по медикаментозному забезпеченню членів Організації;

·        інша діяльність, не заборонена законодавством та передбачена цим Статутом.

3.2.Здійснення діяльності Лікарняної каси у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обовязковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації чи ліцензування у встановленому законом  порядку.

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ

 

4.1.Для виконання своїх статутних завдань Лікарняна каса має право в установленому порядку:

4.1.1.Входити з пропозиціями, заявами, скаргами, проектами до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

4.1.2.Розповсюджувати літературу, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукцію, пов`язану з діяльністю Лікарняної каси.

4.1.3.Пропагувати здоровий спосіб життя  через засоби масової інформації.

4.1.4.Залучати громадян, трудові колективи підприємств, установ та організацій до діяльності, спрямованої на виконання статутних мети та завдань, на розвиток охорони здоровя, пропаганди здорового способу життя та популяризації активних форм відпочинку, організації та проведення культурно-мистецьких заходів,  фестивалів, акцій.

4.1.5.Залучати для здійснення статутної діяльності інші підприємства, установи, організації.

4.1.6.Проводити громадські обговорення, вивчення громадської думки шляхом збору статистичних відомостей та проведення соціологічних досліджень.

4.1.7.Встановлювати та присуджувати відзнаки Лікарняної каси за наукові та практичні досягнення.

4.1.8.Організовувати конференції, семінари, симпозіуми, виставки, концерти, курси, конкурси, обмін делегаціями, консультації, групи взаємодопомоги і спілкування та надавати методичну допомогу як членам Лікарняної каси, так і всім, хто в установленому порядку звернувся по неї.

4.1.9.Здійснювати захист інтересів своїх членів у відносинах з державними органами, в тому числі в суді, надання юридичної допомоги та захист прав членів Лікарняної каси щодо отримання ними якісного медичного обслуговування.

4.1.10.Залучати від підприємств, організацій, установ, роботодавців, громадян, меценатів  разові та періодичні внески, добровільні пожертви, фінансову та матеріальну допомогу, в тому числі гуманітарну допомогу для виконання цілей та програм, визначених Статутом.

4.1.11.Залучати до співпраці як консультантів, фахівців у різних областях діяльності;

4.1.12.Мати власну символіку, печатку та інші реквізити, що реєструються у встановленому законодавством порядку;

4.1.13.Укладати договори, нести зобовязання, набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді;

4.1.14.Відряджати членів Лікарняної каси за кордон для лікування, прийняття участі у конференціях;

4.1.15.Бути членом та засновником інших неприбуткових громадських організацій;

4.1.16.Визначати форми, обєми, субєктів і розміри допомоги;

4.1.17.Створювати філії, представництва, осередки, відділення з метою оперативного та якісного виконання статутних завдань та цілей діяльності Лікарняної каси;

4.1.18.Мати інші права відповідно до законодавства України, договорів, інших актів та цього Статуту.

4.2.Лікарняна каса зобовязана:

4.2.1Забезпечити виконання статутних завдань;

4.2.2.Після отримання відповідних документів про державну реєстрацію, у встановлений законодавством термін стати на облік в органах статистики, податкових та інших (спеціальних фондах) по місцю знаходження Лікарняної каси;

4.2.3.Повідомляти у встановлений Законом термін реєструючий орган про зміни у статутних документах;

4.2.4.Здійснювати фінансову діяльність, вести облік і звітність відповідно до вимог нормативних документів України;

4.2.5.Подавати звітність в терміни, обємах і за формами, які встановлені законодавством і іншими нормативними актами.

 

5. ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

 

5.1.Цільова програма приймається на Загальних зборах або Правлінням Лікарняної каси і є комплексом заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям.

5.2.На фінансування цільових програм повинна використовуватися вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік за виключенням адміністративно-господарських витрат, повязаних з функціонуванням Лікарняної каси.

5.3.За умови реалізації довгострокових цільових  програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

 

6. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

 

6.1.Лікарняна каса діє на засадах добровільності її членів, самоврядності, законності, прозорості та відкритості.

6.2.Членами Лікарняної каси можуть бути фізичні особи, які досягли 18-річного віку, які визнають цей Статут, підтримують мету та завдання діяльності Лікарняної каси.

6.2.1.Засновники автоматично являються членами Лікарняної каси.

6.3.Прийом в члени Лікарняної каси здійснюється на засіданні Правління на підставі особистої заяви особи, що бажає вступити в Лікарняну касу. Зразок заяви затверджуються Правлінням.

6.4.Для виходу із членів Лікарняної каси особа подає заяву, яка задовольняється на засіданні Правління Лікарняної каси. Правління може делегувати цю функцію Виконавчій дирекції на своєму засіданні.

6.5.Члени Лікарняної каси сплачують членські внески. Розмір та порядок внесення членських внесків визначається Положенням про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття», що затверджується Правлінням Лікарняної каси.

6.6.Члени Лікарняної каси мають право:

·        обирати і бути обраними до керівних органів Лікарняної каси;

·        отримувати інформацію про діяльність Лікарняної каси;

·        отримувати якісну та швидку медичну допомогу, медичне обслуговування  та медикаментозне забезпечення за рахунок коштів Лікарняної каси у розмірах, встановлених Цільовою програмою та Положеннями, які регулюють надання такої допомоги за рахунок Лікарняної каси;

·        вносити пропозиції до керівних органів Лікарняної каси;

·        брати участь в усіх заходах, що проводяться Лікарняною касою;

·        виходити зі складу Лікарняної каси в будь-який час за письмовою заявою, поданою до Правління Лікарняної каси.

6.7.Члени Лікарняної каси зобовязані:

·        дотримуватися вимог Статуту Лікарняної каси;

·        виконувати рішення статутних органів управління Лікарняної каси;

·        брати участь у досягненні мети і завдань Лікарняної каси;

·        своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;

·        сприяти розвитку та діяльності Лікарняної каси;

·         не допускати дій, які можуть нанести моральний і (чи) матеріальний збиток Лікарняній касі, його засновникам та членам;

·        виконувати рекомендації лікарів та експертів.

6.8.Члена Лікарняної каси може бути виключено з членства згідно з рішенням Правління у випадку:

·        невиконання рішень органів управління;

·        порушення положень Статуту;

·        здійснення діяльності, що суперечить меті та завданням Лікарняної каси;

·        несплати членських внесків протягом більше, ніж 3 місяців;

·        зміни постійного місця проживання.

6.9.У разі припинення членства в Лікарняній касі сплачені членські внески поверненню не підлягають.

 

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ

 

7.1.Керівними органами Лікарняної каси є:

·        Загальні збори;

·        Правління;

·        Наглядова Рада.

7.2. Загальні збори

7.2.1.Вищим органом управління Лікарняної каси є Загальні збори, які скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на 3 роки.

7.2.2.Чергові Загальні збори проводяться в останній місяць третього року після останніх чергових зборів. Позачергові – скликаються з ініціативи Правління, Наглядової ради  або з ініціативи не менше 1/3  всіх членів Лікарняної каси.

7.2.3.Порядок та норми представництва на Загальних зборах встановлюються Правлінням.

7.2.3.1.Місце, час  та порядок денний проведення Загальних зборів визначається Правлінням  та доводиться ним до членів Лікарняної каси не пізніше, ніж за 30 днів до їх проведення через засоби масової інформації або шляхом  надсилання письмового запрошення звичайним листом кожному члену Лікарняної каси за місцем його проживання або вручення такого письмового запрошення особисто члену Лікарняної каси під підпис. Днем здійснення повідомлення вважається день повідомлення про Загальні збори в Засобах масової інформації, надіслання запрошення поштою або день вручення запрошення особисто члену Лікарняної каси.

7.2.4. Загальні збори вважаються правомочними,  якщо в них беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.

7.2.5.Голосування на загальних зборах Лікарняної каси відбувається за принципом – один член Лікарняної каси, присутній на загальних зборах (делегат), має один голос.

7.2.6.Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах (делегатів) від членів Лікарняної каси, за винятком рішень про саморозпуск та реорганізацію, внесення змін та доповнень до Статуту, які приймаються кваліфікованою більшістю делегатів не менш як у  3/4 голосів делегатів

7.2.7.До виключної компетенції Загальних зборів належить:

·        прийняття  Статуту, затвердження своїм рішенням змін та доповнень до Статуту, обирання керівних органів Лікарняної каси;

·        прийняття рішення про реорганізацію та саморозпуск Лікарняної каси;

·        обирання Голови Правління Лікарняної каси, його заступника та інших членів Правління Лікарняної каси;

·        обирання резерву Правління;

·        обирання Голови Наглядової ради, його заступника та членів Наглядової Ради;

·        обирання резерву Наглядової ради;

 

·        затвердження Положень про керівні органи Лікарняної каси. 7.2.8.Загальні збори:

·        заслуховують звіти Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність Лікарняної каси, про цільове використання коштів та майна і прийняття відповідних рішень;

·        приймають рішення про заснування засобів масової інформації;

·        вирішують інші найбільш важливі питання діяльності Лікарняної каси відповідно Статуту.

7.2.9.Загальні збори можуть передати частину своїх повноважень (крім виключної компетенції) іншим керівним органам.

 

7.2.10.Рішення Загальних зборів оформляються протоколом і підписуються головуючим та секретарем Зборів.

7.3.Правління

 

7.3.1.В період між Загальними зборами  Лікарняної каси керівним органом Лікарняної каси  є Правління. Правління складається з 7 осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки з можливістю подальшого переобрання. В структурі Правління діє Секретар Правління, що призначається Головою Правління. Членами Правління може здійснюватися подальша ротація його персонального складу при умові, що до наступних перевиборів зберігається більше половини її початкового складу.

7.3.2.Член Правління може достроково припинити свою роботу в Правлінні на підставі відповідної заяви на ім’я  Голови Правління Лікарняної каси. В такому випадку в період між загальними зборами доформування складу Правління здійснюється на засіданні Правління з резерву Правління, що затверджений Загальними зборами, відповідно до п.7.3.1. Статуту.

7.3.2.1.Член Правління може бути достроково виведений зі складу Правління за рішенням Загальних зборів у випадках:

·        невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;

·        порушення положень Статуту;

·        здійснення діяльності, що суперечить меті та завданням Лікарняної каси;

·        у разі зміни місця проживання – постійне місце проживання в іншій місцевості за межами Івано-Франківської області, що унеможливлює виконання обов’язків, покладених на члена Правління.

7.3.3.Робочим процесом Правління Лікарняної каси  є засідання. Чергове засідання Правління проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на 3 місяці. Позачергове засідання Правління Лікарняної каси скликається за ініціативою Голови Правління або за вимогою Наглядової ради.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше  1/2 членів Правління.

7.3.4.Правління здійснює свою діяльність на підставі Положення про Правління, що затверджується Загальними зборами.

7.3.5.Правління Лікарняної каси:

·        організовує виконання рішень Загальних зборів та власних рішень;

·        готує  засідання Загальних зборів;

·        затверджує Цільові програми, інші  програми, пропозиції за основними напрямками діяльності;

·        приймає рішення про прийом та виключення членів Лікарняної каси;

·        затверджує зразки печатки, штампів, символіку;

·        затверджує Положення про Виконавчу дирекцію;

·        затверджує інші Положення, крім тих, які за своєю природою затверджуються Загальними зборами;

·        призначає на посаду та звільняє з посади Виконавчого директора Лікарняної каси;

·        затверджує штатний розпис Виконавчої дирекції Лікарняної каси;

·        встановлює розміри членських внесків та затверджує Положення про членські внески;

·        приймає рішення щодо заснування суб’єктів господарювання, що необхідні для виконання статутної мети Лікарняної каси;

·        розглядає  та затверджує план роботи Лікарняної каси на поточний рік;

·        приймає рішення щодо цільових програм та надання їх на затвердження Загальних зборів Лікарняної каси;

·        здійснює дій щодо ефективного використання майна та коштів у відповідності до Статутної мети та завдань Лікарняної каси;

·    приймає рішення про створення  філій, представництв, осередків, відділень з метою оперативного та якісного виконання статутних завдань та цілей діяльності Лікарняної каси, затверджує Положення про філії, представництва, осередки, відділення;

·        затверджує кошторис фінансово-господарських витрат Лікарняної каси на поточний рік;

·        визначає форми та обсяги фінансування програм в межах кошторису;

·        здійснює інші функції, передбачені Статутом і (або) делеговані Загальними зборами.

7.3.6.Правління може делегувати частину своїх повноважень Виконавчій дирекції, за винятком тих, які за своєю природою повинні реалізовуватися виключно Правлінням.

7.3.7.Рішення Правління є чинним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Правління. У випадку рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління Лікарняної каси оформляється протоколом та підписується Головою та Секретарем Правління Лікарняної каси.

 

7.3.8.Поточною діяльністю керує  Голова Правління Лікарняної каси. Голова  Правління Лікарняної каси обирається Загальними зборами Лікарняної каси строком на 3 роки з можливістю подальшого переобрання.

Голова Правління Лікарняної каси:

·        представляє Лікарняну касу у відносинах з державними установами, обєднаннями громадян, іншими юридичними особами;

·        організовує виконання рішень Загальних зборів та Правління Лікарняної каси;

·        скликає Загальні збори та головує на них, скликає  засідання Правління Лікарняної каси, керує засіданням;

·        призначає секретаря Правління;

·        виконує інші функції, не віднесені до компетенції інших органів.

7.3.9.Голова Правління може бути достроково знятий з посади за рішенням Загальних зборів на підставах, передбачених п.7.3.2.1. цього Статуту, а також шляхом складання повноважень за власною ініціативою.

7.4.Наглядова Рада

7.4.1.Наглядові та контролюючі функції, перевірку фінансово-господарської діяльності  Лікарняної каси  здійснює Наглядова Рада. Наглядова Рада обирається Загальними зборами у кількості 7 осіб терміном на 3 роки з можливістю переобрання. Член Правління не може входити одночасно до складу Наглядової Ради.

7.4.2.Діяльність Наглядової Ради забезпечує її Голова, який є відповідальним за організацію діяльності Наглядової Ради та підзвітний Загальним зборам Лікарняної каси.

 

7.4.3.Членами Наглядової ради може здійснюватися подальша ротація персонального складу Наглядової ради при умові, що до наступних перевиборів зберігається більше половини її початкового складу.

До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління, так само як члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, та особи, які перебувають з Лікарняною касою в трудових відносинах.

7.4.4.Наглядова рада підконтрольна та підзвітна Загальним зборам.

7.4.5.Перевірки результатів фінансово-господарської та іншої діяльності Лікарняної каси проводяться Наглядовою радою раз на рік. Позапланові перевірки проводяться на вимогу Правління Лікарняної каси.

Наглядова рада доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам Лікарняної каси, в період між  її скликаннями – Правлінню Лікарняної каси.

7.4.6.На вимогу Наглядової ради їй надаються  будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб Лікарняної каси.

Наглядова рада має право за погодженням із Правлінням залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах із Лікарняною касою.

7.4.7.Наглядова рада складає висновок за річними звітами про результати діяльності Лікарняної каси.

7.4.8.Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення приймається більшістю голосів. У випадку рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

 

7.4.9.Член Наглядової ради може достроково припинити свою роботу в Наглядовій раді на підставі відповідної заяви на ім’я Голови Наглядової ради Лікарняної каси.  В такому випадку в період між Загальними зборами доформування складу Наглядової ради здійснюється на засіданні Наглядової ради з резерву Наглядової ради, що затверджений Загальними зборами, відповідно до п.7.4.3. Статуту.

7.4.9.1.Член Наглядової ради може бути достроково виведений зі її складу  за рішенням Загальних зборів у випадках:

·        невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;

·        порушення положень Статуту;

·        здійснення діяльності, що суперечить меті та завданням Лікарняної каси;

·        у разі зміни місця проживання – постійне місце проживання в іншій місцевості за межами Івано-Франківської області, що унеможливлює виконання обов’язків, покладених на члена Правління.

7.4.10.Діяльність Наглядової ради забезпечує її Голова, який є відповідальним за організацію діяльності Наглядової ради та підзвітний Загальним зборам Лікарняної каси.

Голова Наглядової ради обирається на Загальних зборах.

7.4.11.Голова  Наглядової ради:

·        керує роботою Наглядової ради;

·        скликає засідання Наглядової ради;

·        доповідає за результатами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Лікарняної каси  на чергових або позачергових засіданнях Загальних зборів.

7.4.12.Голова Наглядової ради може бути достроково знятий з посади за рішенням Загальних зборів на підставах, передбачених п.7.4.9.1. цього Статуту, а також шляхом складання повноважень за власною ініціативою.

7.4.13.Наглядова рада здійснює свою діяльність на основі Положення про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами.

7.5.Правління, Наглядова Рада та їх члени провадять свою діяльність на громадських засадах.

 

8.ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

 

8.1.Для забезпечення поточної діяльності Правління, оперативного управління поточними справами Лікарняної каси створюється Виконавча дирекція на чолі з виконавчим директором. Виконавча дирекція складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із Лікарняною касою.

8.2.Виконавча дирекція здійснює свою діяльність на основі Положення про Виконавчу дирекцію, яке затверджує Правління Лікарняної каси.

8.3.Виконавчий директор Лікарняної каси (далі – Директор) призначається та звільняється з посади за рішенням Правління, йому підзвітний і підконтрольний.

8.4.Викрнавча дирекція:

·        веде компютерний облік членів Лікарняної каси;

·        видає посвідчення члена Лікарняної каси, встановленого Правлінням зразка;

·        веде облік надходження вступних та членських внесків;

·        готує проекти договорів та інших документів;

·        виконує функції по медикаментозному забезпеченню членів Лікарняної каси, веде облік такого забезпечення, здійснює контроль за якісним і повним медичним забезпеченням  членів Лікарняної каси, згідно цільових програм та Положень.

·        здійснює інші повноваження щодо забезпечення діяльності Лікарняної каси, крім тих, які віднесені до повноважень інших керівних органів.

8.4.Виконавчий директор:

·        приймає участь у засіданнях Правління із правом голосу;

·        відкриває рахунки в банківських установах;

·        здійснює керівництво апаратом Лікарняної каси на підставі затвердженого Правлінням штатного розпису, вирішує питання найму та звільнення працівників апарату Виконавчої дирекції Лікарняної каси за погодженням із Правлінням, застосовує до них заходи заохочення  та стягнення відповідно до законодавства про працю, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників Лікарняної каси за погодженням із Правлінням Лікарняної каси;

·        діє від імені Лікарняної каси без доручення у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форми власності, громадянами;

·        забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Правління та Наглядової ради;

·        організовує діловодство;

·        здійснює загальне керівництво діяльністю госпрозрахункових організацій, інших структур, створених Лікарняною касою;

·        затверджує правила внутрішнього розпорядку апарату Лікарняної каси та посадові інструкції;

·        видає накази  та розпорядження, інші документи, обовязкові до виконання працівниками апарату Лікарняної каси в межах наданих йому повноважень;

·        подає на затвердження Правлінню звіт про фінансово-господарську діяльність Лікарняної каси за звітний період;

·        організовує ведення оперативного бухгалтерського, податкового обліку, статистичної звітності, а також відповідає за своєчасність надання звітності і перерахування обов’язкових платежів до бюджету і спеціальних фондів, виконання укладених договорів, рішень Загальних зборів та Правління Лікарняної каси;

·        укладає договори та інші угоди від імені Лікарняної каси, підписує доручення на провадження дій від імені Лікарняної каси, має право підпису фінансових документів;

·        розпоряджається коштами Лікарняної каси в межах затвердженого Правлінням кошторису;

·        виконує інші функції, передбачені Статутом та іншими актами Лікарняної каси, виконує інші доручення керівних органів Лікарняної каси, видані відповідно до їх компетенції, виконує інші делеговані йому функції та здійснює делеговані повноваження.

 

9.ПОРЯДОК  ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

 

9.1.Лікарняна каса здійснює свою діяльність за принципами прозорості та відкритості.

9.2.За результатами поточного року керівні органи Лікарняної каси (Правління, Наглядова рада) звітують перед членами Лікарняної каси шляхом опублікування річного звіту про діяльність керівних органів Лікарняної каси та річного фінансового звіту в засобах масової інформації (друкованих виданнях) та на офіційному сайті Лікарняної каси в мережі Інтернет.

9.3.За результатами діяльності за 3 роки з моменту обрання керівні органи Лікарняної каси (Правління, Наглядова рада) звітують перед Загальними зборами. Крім того, звітують перед членами Лікарняної каси шляхом опублікування звіту про діяльність керівних органів Лікарняної каси та фінансового звіту за вказаний період  в засобах масової інформації (друкованих виданнях) та на офіційному сайті Лікарняної каси в мережі Інтернет.

9.3.1.Правління подає на розгляд та затвердження Загальним зборам річний звіт про діяльність Лікарняної каси.

9.3.2.Наглядова рада подає на розгляд та затвердження Загальним зборам річний звіт про фінансово-господарську діяльність Лікарняної каси, про цільове використання коштів та майна і прийняття відповідних рішень.

 

10.ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

10.1.Скарги на дії, бездіяльність та рішення виконавчої дирекції розглядаються на засіданні Правління Лікарняної каси. За результатами розгляду скарги Правління приймає рішення, яким скарга або задовольняється, або відмовляється в задоволенні скарги. У разі незгоди з рішенням, прийнятим Правлінням за результатом розгляду скарги, таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку на підставах, передбачених чинним законодавством.

10.2.Всі інші рішення, скарги на дії чи бездіяльність керівних органів Лікарняної каси (Загальних зборів, Правління, Наглядової ради) підлягають розгляду в судовому порядку на підставах, передбачених чинним законодавством України.

 

11.ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ

 

 

11.1.Лікарняна каса має право створювати філії, представництва, осередки, відділення (далі – Відокремлений підрозділ) з метою оперативного та якісного виконання статутних завдань та цілей діяльності Лікарняної каси;

11.2.Відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність на підставі Положення, що затверджується Правлінням.

Умови праці, оплати праці, порядок діяльності визначається Положенням про відокремлений підрозділ

11.3.Керівника Відокремленого підрозділу призначає Правління Лікарняної каси. Керівник Відокремленого підрозділу повинен бути членом Лікарняної каси. Керівник Відокремленого підрозділу безпосередньо підпорядковується Правлінню та Виконавчому директору.

11.4.Відокремлені підрозділи:

·        реалізують статутні мету та завдання Лікарняної каси у певному населеному пункті в межах повноважень, наданих Правлінням Лікарняної каси;

·        проводять роботу по залученню нових членів Лікарняної каси засобами, не забороненими чинним законодавством України;

·        представляють Лікарняну касу на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється діяльність цього Відокремленого підрозділу;

·        використовують назву, символіку, інші реквізити Лікарняної каси для реалізації статутних мети та завдань Лікарняної каси.

11.5.Керівник Відокремленого підрозділу Лікарняної каси має право:

·        отримувати допомогу у реалізації завдань Лікарняної каси від керівних органів та посадових осіб Лікарняної каси;

·        бути присутнім на Загальних зборах та Правління Лікарняної каси;

·        звертатися з клопотаннями до керівних органів Лікарняної каси;

·        на захист своїх прав та інтересів;

·        всебічне сприяння від керівних органів Лікарняної каси.

11.6.Керівник Відокремленого підрозділу Лікарняної каси зобов’язаний:

·        дотримуватися вимог Статуту Лікарняної каси;

·        активно впроваджувати рішення керівних органів Лікарняної каси (прийнятих в межах Статуту Лікарняної каси та чинного законодавства України);

·        не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Лікарняної каси, підрив авторитету Лікарняної каси.

11.7.Діяльність Відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Лікарняної каси, а також  в судовому порядку.

 

12.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ТОВАРИСТВА

 

12.1.Лікарняна каса є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх статутних цілей та завдань та для здійснення Цільових програм Лікарняна каса має право на власне нерухоме та рухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

12.2.Лікарняна каса може орендувати чи набувати у власність необхідне рухоме та нерухоме майно.

12.3.Джерелами формування майна та коштів Лікарняної каси є:

·        внески засновників;

·        членські внески;

·        внески та добровільні пожертви фізичних та юридичних осіб, що мають  цільовий характер;

·        майно, набуте за рахунок власних коштів;

·        пасивні доходи.

12.4.Лікарняна каса набуває права власності на грошові кошти та інше майно відповідно до чинного законодавства.

12.5.Майно та кошти Лікарняної каси використовуються виключно для досягнення поставлених  мети та завдань, виконання укладених договорів, а також для забезпечення власного функціонування у відповідності до рішень, прийнятих на Загальних зборах. Кошти та інше майно Лікарняної каси не може перерозподілятись між її членами. Майно та кошти Лікарняної каси не можуть бути предметом застави.

12.6.Право власності Лікарняної каси реалізовують Загальні збори в порядку, передбаченому законом та Статутом Лікарняної каси. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів можуть бути покладені на створені ними відповідно до Статуту керівні органи.

12.7.Перевірка фінансової діяльності Лікарняної каси здійснюється Наглядовою радою.

12.8.Розмір витрат на утримання Лікарняної каси не може перевищувати 20% від кошторису цієї організації в поточному році.

12.9.Лікарняна каса зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

 

13.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

13.1.Лікарняна каса може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або саморозпуску. Рішення про реорганізацію або саморозпуск приймається Загальними зборами, якщо за це рішення проголосувало не менше 3/4 присутніх делегатів, та у випадках, передбачених чинним законодавством.

13.2.Лікарняна каса може припинити свою діяльність також на підставі рішення суду, прийнятого у встановленому законом порядку (примусовий розпуск).

13.3. При реорганізації Лікарняної каси її права та обовязки переходять до її правонаступників. Лікарняна каса не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку.

13.4.При саморозпуску за рішенням Загальних зборів створюється ліквідаційна комісія. Загальні збори після прийняття рішення про ліквідацію визначають порядок та строки її проведення, строк подання претензій до Лікарняної каси.

З моменту прийняття рішення про саморозпуск до ліквідаційної комісії переходять усі повноваження по управлінню майном та справами Лікарняної каси, вона є єдиним уповноваженим представником  Лікарняної каси з питань, що мають відношення до її діяльності.

13.5.Частина майна Лікарняної каси, у тому числі і грошових нагромаджень на рахунках Лікарняної каси у банківських установах, які залишаються після розрахунків з робітниками і службовцями, що працюють в Лікарняній касі за трудовим договором чи іншими угодами, розподіляються за рішенням Загальних зборів Лікарняної каси і спрямовуються на виконання статутної мети та завдань чи у відповідних випадках скеровуються в дохід держави.

 

14.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

14.1. Рішення про внесення змін та доповнень  до цього Статуту приймається на Загальних зборах, якщо за таке рішення проголосувало більше половини делегатів, що брали участь у роботі Загальних зборів.

14.2.Зміни та доповнення, які вносяться в статутні документи, доводяться до відома реєструючого органу у порядку, встановленому чинним законодавством.

 


 

 

 

 

 

 

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET