ПОЛОЖЕННЯ про Виконавчу дирекцію громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття»

7 травня 2014 - Администратор

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Для забезпечення поточної діяльності Правління, оперативного управління поточними справами Лікарняної каси створюється Виконавча дирекція на чолі з Виконавчим директором.

1.2.Виконавча дирекція складається з осіб, які перебувають в трудових відносинах із Лікарняною касою.

1.3.Виконавча дирекція здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, Статуту Лікарняної каси та даного Положення.

1.4.Виконавчий директор Лікарняної каси (далі – Директор) призначається та звільняється з посади за рішенням Правління, йому підзвітний і підконтрольний.

 

2.ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ

 

2.1.Виконавча дирекція:

·        веде компютерний облік членів Лікарняної каси;

·        видає посвідчення члена Лікарняної каси, встановленого Правлінням зразка;

·        веде облік надходження вступних та членських внесків;

·        готує проекти договорів та інших документів;

·        здійснює інші повноваження щодо забезпечення діяльності Лікарняної каси, крім тих, які не віднесені до повноважень інших керівних органів.

·        веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичний облік та звітність, відповідає за їх цілковиту достовірність;

·        веде облік членів ЛК та надходження членських внесків членів ЛК та їх використання;

·        видає членські квитки;

·        забезпечує перерахування коштів за придбані медикаменти, матеріали медичного призначення реактиви та інші санітарно-технічні засоби;

·        аналізує інформацію щодо членства в ЛК та сплати членських внесків;

·        забезпечує впровадження системи автоматизованого обліку та програмного забезпечення діяльності ЛК;

·        забезпечує медикаментозне забезпечення членів ЛК.

2.2.Для здійснення своїх функцій Виконавча дирекція має право:

·        отримувати від Правління, Наглядової ради, інших органів інформацію, необхідну для виконання поставлених завдань;

·        вносити на розгляд Правління, інших органів управління пропозиції щодо покращення діяльності Лікарняної каси, в тому числі пропозиції по внесенню змін та доповнень до Положень Лікарняної каси, інших документів, що стосуються діяльності Лікарняної каси;

·        мати інші права, передбачені чинним законодавством, іншими нормативними актами, міжнародними договорами, Статутом Лікарняної каси, цим Положенням. 

 

3.ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

 

3.1.Виконавчий директор:

·        приймає участь у засіданнях Правління із правом голосу;

·        відкриває рахунки в банківських установах;

·        здійснює керівництво апаратом Виконавчої дирекції Лікарняної каси на підставі затвердженого Правлінням штатного розпису, вирішує питання найму та звільнення працівників апарату Виконавчої дирекції Лікарняної каси за погодженням із Правлінням, застосовує до них заходи заохочення  та стягнення відповідно до законодавства про працю, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників Виконавчої дирекції Лікарняної каси за погодженням із Правлінням Лікарняної каси;

·        діє від імені Лікарняної каси без доручення у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форми власності, громадянами;

·        подає на затвердження Правління кошторис фінансово-господарських витрат Лікарняної каси, план надходжень та витрат;

·        забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Правління та Наглядової ради;

·        організовує діловодство;

·        здійснює загальне керівництво діяльністю госпрозрахункових організацій, створених Лікарняною касою;

·        затверджує правила внутрішнього розпорядку апарату Лікарняної каси та посадові інструкції;

·        видає накази  та розпорядження, інші документи, обов’язкові до виконання працівниками апарату Виконавчої дирекції Лікарняної каси в межах наданих йому повноважень;

·        подає на затвердження Правлінню звіт про фінансово-господарську діяльність Лікарняної каси за звітний період;

·        організовує ведення оперативного бухгалтерського, податкового обліку, статистичної звітності, а також відповідає за своєчасність надання звітності і перерахування обов’язкових платежів до бюджету і спеціальних фондів, виконання укладених договорів, рішень Загальних зборів та Правління Лікарняної каси;

·        укладає договори та інші угоди від імені Лікарняної каси, підписує доручення на провадження дій від імені Лікарняної каси, має право підпису фінансових документів;

·        розпоряджається коштами Лікарняної каси в межах затвердженого Правлінням кошторису;

·        виконує інші функції, передбачені Статутом та іншими актами Лікарняної каси, виконує інші доручення керівних органів Лікарняної каси, видані відповідно до їх компетенції, виконує інші делеговані йому функції та здійснює делеговані повноваження.

3.2.Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Виконавчу дирекцію завдань.

3.3.На підтвердження своїх повноважень виконавчий директор має відповідне посвідчення, зразок якого затверджується Правлінням. Посвідчення оформляється та підписується Головою Правління.

 

4.ЗАСТУПНИКИ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА

 

4.1.Виконавчий директор має першого заступника та  заступників, але не більше двох.

4.2.Кількість заступників може бути збільшено або зменшено за рішенням Правління.

4.3.Роль та посадові обовязки заступників виконавчого директора затверджується Правлінням за поданням Виконавчого директора.

4.4.Заступник виконавчого директора призначається на посаду виконавчим директором за погодженням із Правлінням.

4.5.На підтвердження своїх повноважень заступники виконавчого директора  мають відповідні посвідчення, зразки яких затверджуються Правлінням. Посвідчення заступників оформляється та підписується виконавчим директором .

 

5.ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ТА РІШЕНЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ

 

5.1.Працівники виконавчої дирекції зобов’язані виконувати накази, рішення  та розпорядження Виконавчого директора та його заступника.

5.2.У разі не згоди працівників Виконавчої дирекції з наказами, рішеннями чи розпорядженнями, діями чи бездіяльністю Виконавчого директора або його заступника, вони мають право оскаржити такі накази, рішення, розпорядження, дію чи бездіяльність до Правління Лікарняної каси чи до суду у випадках, передбачених законом

.

 

6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1.Дане Положення набирає чинності з моменту затвердження Правлінням Лікарняної каси.

6.2.Внесення змін та доповнень до даного Положення здійснюється за рішенням Правління шляхом затвердження Положення про Виконавчу дирекцію у новій редакції.

  

 

 

 

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET