ПОЛОЖЕННЯ Про сімейне членство в ГО «Лікарняна каса «Прикарпаття» медикаментами

7 травня 2014 - Администратор

 

 

 

 

 


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Членство в Лікарняній касі є індивідуальним. Лікарняна каса діє на засадах добровільності її членів, солідарності, самоврядності, законності, прозорості та відкритості.

1.2.Членами Лікарняної каси можуть бути фізичні особи, які досягли 18-річного віку, які визнають цей Статут, підтримують мету та завдання діяльності Лікарняної каси.

1.3.Прийом в члени Лікарняної каси здійснюється на засіданні Правління на підставі особистої заяви особи, що бажає вступити в Лікарняну касу. Зразок заяви затверджується Правлінням.

1.4.Для виходу із членів Лікарняної каси особа подає заяву, яка задовольняється на засіданні Правління Лікарняної каси.

1.5.Один із батьків, який є членом Лікарняної каси, і має дітей віком до 18 років, може додатково вносити членський внесок у розмiр35 (тридцять п’ять) гривень за кожну дитину.

1.6.Прийом, виключення, порядок перебування осіб в Лікарняній касі визначається Положенням «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» та цим Положенням.

 

2.ПОРЯДОК ЧЛЕНСТВА ДІТЕЙ

 

2.1.Особи до досягнення 18-річного віку згідно даного Положення вважаються дітьми.

2.2.Діти можуть бути членами Лікарняної каси за умови членства хоча б одного з батьків (осіб, що їх заміняють).

2.3.Прийом дітей в члени Лікарняної каси здійснюється на засіданні Правління на підставі відповідної заяви батьків (осіб, що їх заміняють).

2.4.Особа вправі подати заяву про членство дитини одночасно з поданням особистої заяви про прийом в члени або в будь-який момент на протязі всього свого членства в Лікарняній касі.

2.5.Платником за дитину в такому випадку являється один з батьків (осіб, що їх заміняють). Сплата здійснюється одночасно із сплатою членського внеску за себе.

2.6.Особа, яка бажає зареєструвати в Лікарняній касі дитину, разом із відповідною заявою подає до Лікарняної каси копію свідоцтва про народження дитини, паспорт (за наявності), ідентифікаційний код дитини (за наявності) та її фотокартку, а також свій паспорт (членський квиток, якщо така заява подається після вступу такої особи до Лікарняної каси).

2.7. Новонароджені набувають членства в Лікарняній касі за умови сплати за них одним із батьків трьохмісячного розміру членських внесків, встановленого п.1.5. цього Положення (105 грн.), та вступного внеску (10 грн.) у термін до 30 календарних днів із дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, передбачених п.п.2.3. – 2.6. даного Положення та через 3 календарні місяці з моменту сплати.

2.8.Діти, які користувалися правом членства в Лікарняній касі, після досягнення повноліття (18 років) мають право на продовження членства в Лікарняній касі за умови внесення щомісячних членських внесків (згідно з пунктами 4.3. Положення «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття»)  протягом 90 календарних днів із дня досягнення повноліття. В іншому випадку членство наступає на загальних підставах, згідно з пунктом 2.3. Положення «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття».

 

 

 

3.ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ

 

3.1.Додатковими гарантіями членства в Лікарняній касі користуються багатодітні сім’ї, сім’ї, діти в яких являються студентами.

3.2.Увипадку, коли сім’я являється багатодітною, за умови вступу батьків (одного із батьків) та двох дітей, третя дитина (та всі наступні діти) за відповідною заявою батьків (одного із батьків) реєструється в Лікарняній касі безкоштовно.

3.2.1.У випадку, коли хоча б одна дитина із такої сімї досягає 18-ліття, а неповнолітніми залишаються інших двоє, то на дитину, яка користувалася додатковою гарантією (була членом безкоштовно) поширюються норми п.п.1.5., 2.4.,2.5., 2.6. цього Положення. А на дитину, що досягла 18-ліття – п. 2.8. цього Положення.

3.2.2.Якщо після досягнення однією дитиною 18-ліття в сім’ї залишається троє і більше неповнолітніх дітей, додаткові гарантії у вигляді безкоштовного членства зберігаються для третьої дитини і наступних дітей.

3.2.3.Для оформлення додаткових гарантій у вигляді безкоштовного членства за умови членства в Лікарняній касі батьків (одного із батьків) та двох дітей для багатодітної сім’ї подається крім документів, зазначених в п.2.6. цього Положення також посвідчення багатодітної сім’ї.

3.3.Для сім’ї, яка має дітей-студентів до 18 років, за умови вступу одного з батьків (осіб, що їх заміняють) або без такого, але з обов’язковим погодженням з батьками (особами, що їх заміняють) та наданням гарантій сплат членських внесків, гарантується розмір членського внеску на таку дитину-студента – 35 грн.

3.3.1.Для оформлення членства в порядку п.3.3. цього Положення, у випадку вступу до Лікарняної каси крім дитини-студента також і батьків (одного із батьків, осіб, що їх зміняють)  до Лікарняної каси подається відповідна заява про членство, копія паспорту, копія студентського квитка, довідка з місця навчання. Перелік документів, для батьків (осіб, що їх заміняють), передбачений Положенням «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття».

3.3.2.У випадку, коли батьки (особи, що їх заміняють) не вступають до Лікарняної каси разом із дитиною-студентом, до заяви про вступ дитини-студента та документів, передбачених п.3.3.1. цього Положення, ними подається письмова згода на членство дитини-студента в Лікарняній касі та письмова гарантія на сплату членських внесків.

3.4.Для сімї, яка має дітей-студентів старше 18 років, але до 23 років, без додаткового вступу батьків (осіб, що їх заміняють) гарантується розмір членського внеску на таку дитину-студентка – 35 грн.

3.4.1.Для оформлення членства в порядку п.3.4. цього Положення, дитина-студент самостійно подає заяву на членство в Лікарняній касі, копію паспорту та ідентифікаційного коду, довідку з місця навчання та копію студентського квитка.

3.4.2.Батьки (особи, що їх заміняють), додатково подають письмову гарантію сплати членських внесків.

3.5.Після закінчення навчання або після втрати статусу студента (виключення, академічна відпустка тощо) така особа має право подати заяву про членство в Лікарняній касі на загальних підставах, відповідно до Положення «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» на протязі 30 календарних днів після настання такого випадку. В іншому випадку, членство в Лікарняній касі припиняється автоматично.

3.5.1.У випадку не повідомлення такою особою інформації про втрату статусу студента, вона зобовязана компенсувати витрати Лікарняної каси на її лікування, за виключенням сум членських внесків, внесених такою особою за період з втрати статусу студента до виявлення цього випадку.

3.6.При виході чи виключенні батьків (осіб, що їх заміняють) з Лікарняної каси згідно Положення «Про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття»:

- дитина, яка не працює, автоматично виключається з членів Лікарняної каси,

- після 16 років  працюючі діти   можуть продовжувати самостійно сплачувати членські внески, за умови письмового дозволу батьків.

 

4.СПАДЩИНА ЧЛЕНСТВА В ЛІКАРНЯНІЙ КАСІ

 

4.1.У випадку смерті члена Лікарняної каси близький член сімї має право оформити спадщину членства в Лікарняній касі.

4.2.Близький член сімї подає до Лікарняної каси:

4.2.1.Членський квиток особи, що померла.

4.2.2.Свідоцтво про смерть.

4.2.3.Свій паспорт та ідентифікаційний код.

4.2.4.Документ, що засвідчує родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, копію паспорту, де вписані діти тощо).

4.2.5.Заяву встановленого зразка.

4.3.Після перевірки даних, наданих такою особою, їй оформляється членство в Лікарняній касі.

4.3.1.За такою особою зберігається увесь період перебування та попередня сплата членських квитків.

4.3.2.Такій особі присвоюється новий порядковий номер членського квитка. Членство наступає через 30 календарних днів з моменту подачі всіх необхідних документів, передбачених п. п. 4.2.1. – 4.2.5. цього Положення.

 

5.ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ «СІМЕЙНЕ ЧЛЕНСТВО»

 

5.1.На період з 01.02.2016 року до 31.12.2016 року діє програма лояльності «Сімейне членство» (далі – Програма).

5.2.За умови програми при реєстрації обох батьків (осіб, що їх заміняють), та дітей (не залежно від кількості) членський внесок складає 120 (сто двадцять) грн. на всю сім’ю щомісяця.

5.3.Для реєстрації подаються наступні документи: паспорт та ідентифікаційний  код батьків (осіб, що їх заміняють), свідоцтво про одруження та свідоцтво про народження дітей (паспорт при наявності).

5.4.У випадку розлучення батьків (осіб, що їх заміняють), але бажанні продовжити сімейне членство до Лікарняної каси подається свідоцтво про розлучення та гарантійне підтвердження продовження сплати за умовами Програми.

5.4.1.У випадку розлучення батьків (осіб, що їх заміняють) та небажанні одного із батьків (осіб, що їх заміняють) продовжувати сімейне членство, така сім’я автоматично переводиться на систему оплати членських внесків на загальних підставах або згідно правил, передбачених додатковими гарантіями для багатодітних сімей, згідно п.3.2. даного Положення.

5.4.2.У випадку смерті одного із батьків (осіб, що їх заміняють) така сім’я автоматично переводиться на систему оплати членських внесків на загальних підставах або згідно правил, передбачених додатковими гарантіями для багатодітних сімей, згідно п.3.2. даного Положення.

5.5.Для перереєстрації вже діючих членів Лікарняної каси за умовами Програми, до Лікарняної каси подається відповідна заява про переоформлення сплати внесків за умовами Програми.

5.6.Рішення про продовження чи припинення Програми приймається Правлінням за поданням виконавчого директора.

5.6.1.У випадку продовження чи припинення Програми, Правління вносить зміни до даного Положення, зо стосується терміну дії Програми.

 

6.ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1.Дане Положення вступає в силу з моменту підписання.

6.2.Зміни до Положення приймаються на засіданні та вступають в силу шляхом затвердження Положення в новій редакції.

6.3.Дане Положення не має зворотної сили в часі. Всі особи, які зареєстрували в Лікарняній касі до набрання даним Положенням сили на загальних підставах, залишаються членами Лікарняної каси на тих підставах, на яких вони були зареєстровані в Лікарняній касі. Особи, які реєструються в Лікарняній касі після набрання цим Положенням сили, користуються положеннями, які зазначенні в цьому Положенні.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET