ПОЛОЖЕННЯ про членство та членські внески громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття»

7 травня 2014 - Администратор


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Метою цього Положення є врегулювання відносин між керівництвом громадської  організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» та її членами, визначення умов вступу до  громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття», впорядкування внесення вступних і щомісячних членських внесків і  їх використання; Положення розроблене відповідно до п.7.3.5 Статуту громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» (далі – Лікарняна каса)

1.2.Членство в Лікарняній касі є індивідуальним. Лікарняна каса діє на засадах добровільності її членів, солідарності, самоврядності, законності, прозорості та відкритості. Членство в Лікарняній касі може бути і колективним, проте виключно у випадку підписання угод про колективне членство з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності. В такому разі,  членом Лікарняної каси є не юридична особа самостійно, а колектив даної юридичної особи, а сплата членських внесків здійснюється юридичною особою за своїх працівників на підставі угоди про колективне членство, шляхом перерахунку коштів на рахунок Лікарняної каси із заробітної плати працівників юридичної особи.

1.3.Членами Лікарняної каси можуть бути фізичні особи, які досягли 18-річного віку, які визнають цей Статут, підтримують мету та завдання діяльності Лікарняної каси.

1.4.Прийом в члени Лікарняної каси здійснюється на засіданні Правління на підставі особистої заяви особи, що бажає вступити в Лікарняну касу. Зразок заяви затверджується Правлінням.

1.5.Для виходу із членів Лікарняної каси особа подає заяву, яка задовольняється на засіданні Правління Лікарняної каси.

1.6. Особи віком до 18 років користуються правом членства в Лікарняній касі за умови внесення одним із батьків внесків  в порядку, передбаченому п.4.4 цього Положення.

1.7.У випадку укладення угоди про  колективне членство між Лікарняною касою та підприємством, установою, організацією не залежно від форми власності (далі – юридична особа), юридична особа подає рішення правомочного статутного органу, список колективу та фінансовий документ, що підтверджує сплату вступного та членських внесків за своїх працівників.

 

2. ПРАВА ЧЛЕНІВ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ

 

2.1. Члени Лікарняної каси мають право:

·  обирати і бути обраними до керівних органів Лікарняної каси;

·  отримувати інформацію про діяльність Лікарняної каси;

·  отримувати якісну та швидку медичну допомогу, медичне обслуговування  та медикаментозне забезпечення за рахунок коштів Лікарняної каси у розмірах, встановлених Цільовою програмою;

·  вносити пропозиції до керівних органів Лікарняної каси;

·  брати участь в усіх заходах, що проводяться Лікарняною касою;

·  виходити зі складу Лікарняної каси в будь-який час за письмовою заявою, поданою до Правління Лікарняної каси.

2.2.Члени ЛК можуть мати iншi права, передбачені чинним законодавством, в тому числі право на звернення до відповідних органів у випадку невиконання Лікарняною касою вимог Статуту та норм чинного законодавства.

2.3.Громадяни набувають права членів Лікарняної каси на 61 день з моменту вступу до Лікарняної каси після внесення ними вступного та трьох щомісячних членських внесків наперед. Моментом вступу до Лікарняної каси  вважається дата внесення коштів через касу Лікарняної каси чи надходження коштів на розрахунковий рахунок Лікарняної каси.

2.4.На 61 день та після сплати вступного та трьох щомісячних членських внесків наперед, особа отримує членський квиток – персоніфіковану картку члена Лікарняної каси, яка надає право на отримання допомоги на лікування за рахунок Лікарняної каси.

2.5.Право на отримання допомоги на лікування за рахунок Лікарняної каси виникає з моменту отримання членського квитка при своєчасній сплаті членських внесків.

2.6.Член Лікарняної каси має право вносити членські внески щомісяця, щоквартально, раз у півроку та в іншій формі за умови внесення всієї суми членських внесків за відповідно обраний  період наперед. У такому випадку член Лікарняної каси зобовязаний надати квитанцію про оплату для підтвердження здійснення такого платежу.

 

3. ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ

 

3.1.Члени Лікарняної каси зобовязані:

·  дотримуватися вимог Статуту Лікарняної каси;

·  виконувати рішення статутних органів управління Лікарняної каси;

·  брати участь у досягненні мети і завдань Лікарняної каси;

·  своєчасно і в повному обсязі сплачувати вступні та членські внески;

·  сприяти розвитку та діяльності Лікарняної каси;

·   не допускати дій, які можуть нанести моральний і (чи) матеріальний збиток Лікарняній касі, його засновникам та членам;

·  виконувати рекомендації лікарів та експертів.

3.2.Члена Лікарняної каси може бути виключено з членства згідно з рішення Правління у випадку:

·  невиконання рішень органів управління;

·  порушення положень Статуту;

·  здійснення діяльності, що суперечить меті та завданням Лікарняної каси;

·  несплати членських внесків протягом більше, ніж 3 місяці;

·  зміни постійного місця проживання.

3.3.У разі припинення членства в Лікарняній касі сплачені членські внески поверненню не підлягають.

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗМІРИ ВСТУПНОГО ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

 

4.1.Члени Лікарняної каси сплачують вступний та членські внески.

4.2.Особи, які виявили бажання бути членом Лікарняної каси, вносять вступний внесок  у розмiрi 10 (десять) гривень.

4.3.Члени Лікарняної каси вносять щомісячні членські внески у розмірі 50 (пятдесят) гривень.

4.3.1.Щомісячний членський внесок – фіксована  сума, яка розраховується відповідно до розміру мінімальної заробітної плати у відсотковому співвідношенні та не може перевищувати 5% від мінімальної заробітної плати. У разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, перерахунок розміру членського внеску здійснюється за рішенням Правління з обов’язковим погодженням з Наглядовою радою.

4.4.Один із батьків, який є членом Лікарняної каси, і має дітей віком до 18 років, може додатково вносити членський внесок у розмiр35 тридцять п’ять) гривень за кожну дитину. Розмір внеску за дитину та в інших випадках додаткових гарантій затверджується Правлінням з урахуванням, що такий внесок повинен бути меншим за дорослий внесок.

4.4.1.Новонароджені набувають членства в Лікарняній касі за умови сплати за них одним із батьків трьохмісячного розміру членських внесків, встановленого п.4.4. цього Положення (105 грн.), у термін до 30 календарних днів із дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, через 3 календарні місяці з моменту сплати. Правління може передбачати інші процедури набуття членства новонародженими шляхом прийняття відповідних Положень.

4.4.2.Діти, які користувалися правом членства в Лікарняній касі  згідно з пунктом 1.6. цього Положення, після досягнення повноліття (18 років) мають право на продовження членства в Лікарняній касі за умови внесення щомісячних членських внесків (згідно з пунктами 4.3. цього Положення) протягом 90 календарних днів із дня досягнення повноліття. В іншому випадку членство наступає на загальних підставах, згідно з пунктом 2.3. цього Положення.

4.5.У разі призову на строкову службу до Збройних Сил України, виїзду за кордон на термін більше трьох місяців член Лікарняної каси має право (за заявою) призупинити внесення членських внесків. В такому випадку Лікарняна каса  не забезпечує медикаментами та діагностичними обстеженнями таку особу до сплати нею трьох місячного членського внеску.

4.6.Внесення членських внесків членами Лікарняної каси  здійснюється у відділенні Приватбанку, Ощадбанку, Авальбанку, через відділення Укрпошти або в інших банках самостійно або шляхом утримання із заробітної плати бухгалтерією підприємства, установи, організації, в якій працює член Лікарняної каси, в разі укладення з ними договорів про співпрацю, або безпосередньо через касу Лікарняної каси. У випадку відкриття Лікарняною касою  рахунків в інших банках, Лікарняна каса повідомляє про нові можливості сплати членських внесків членів Лікарняної каси.

4.7.У випадку колективного членства, сплата членських внесків здійснюється юридичною особою за своїх працівників на підставі угоди про колективне членство, шляхом перерахунку коштів на рахунок Лікарняної каси із заробітної плати працівників юридичної особи.

4.8.Юридичні особи можуть повністю або частково вносити  членські внески за своїх працівників у випадку їх членства в Лікарняній касі в разі укладення з цими юридичними особами  угод про колективне членство.

4.9.При невнесенні членом Лікарняної каси членських внесків протягом трьох місяців підряд без поважних причин Правління автоматично виключає його з Лікарняної каси.

4.9.Повторний вступ до Лікаряної каси осіб, якi були виключені, не передбачений. Відновлення в Лікарняній касі проводиться згідно з «Положенням про відновлення громадян у громадській організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» за рішенням Правління.

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1.Внесені вступні та щомісячні членські внески при виході чи виключенні з Лікарняної каси не повертаються.

5.2.Кошти та майно Лікарняної каси не розподіляються між її членами, а використовуються лише для виконання статутних завдань.

5.3.У випадку припинення діяльності Лікарняної каси відповідно до Розділу 13 Статуту Лікарняної каси, частина майна, у тому числі і грошових нагромаджень на рахунках Лікарняної каси у банківських установах, які залишаються після розрахунків з робітниками і службовцями, що працюють в Лікарняній касі за трудовим договором чи іншими угодами, розподіляються за рішенням Загальних зборів Лікарняної каси і спрямовуються на виконання статутної мети та завдань чи у відповідних випадках скеровуються в дохід держави.

5.4.Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження Правлінням.

5.5.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління Лікарняної каси.

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET